Main Content

Home » Yatırımcılar

Yatırımcılar

Bir gayrimenkul yatirimi yapmadan önce ne tur bir emlak yat?r?m?n?n sizin için daha do?ru oldu?una ve hangi stratejiyi uygulayaca??n?za karar vermeniz gerekmektedir. Ister uzun vadeli bir yat?r?m yaparak kiralama yoluyla pasif gelir elde edebilirsiniz, ister nispeten ucuz bir fiyata ald???n?z konutu restorasyon sonras? yeniden satarak kar edebilirsiniz.

Kiralama yoluyla pasif bir gelir elde etmeyi planl?yorsan?z, CAP oranlar?, i?letme giderleri ve doluluk oranlar? gibi bu yat?r?m türü için gerekli bilgileri de?erlendirmek çok önemlidir. Öte yandan, rehabilitasyon projeleri ile k?sa vadeli yat?r?mlar arayan yat?r?mc?lar için, yat?r?m yap?lacak konut seçilmeden önce sabit ve tahmini rehabilitasyon masraflar?ndan sonra arzulanan kara izin veren maksimum sat?n alma fiyat?n? tan?mlamak çok önemlidir.

Her durumda, ihtiyaçlar? anlayan ve bölgedeki en karl? f?rsatlar? bulmak için derinlemesine bir piyasa bilgisine sahip olan yat?r?mc? dostu birgayrimenkul dan??man?, bir yat?r?mc? için kritik öneme sahiptir.

Ticari gayrimenkul yat?r?mlar?, do?ru seçildi?inde, nakit ak???nda belirgin bir istikrar sa?layabilir. Ticari yat?r?mlar?n ço?unda, kiralama sözle?meleri genelde çok y?ll? oldu?u için, kira fiyatlar? piyasa genelinde dü?tü?ünde bile mal sahibi korunur.

Karma kullan?ml? gayrimenkul yat?r?mlar?, konut ve ticaret özelliklerini tek bir projede birle?tiren yat?r?mlard?r. Karma kullan?ml? gayrimenkul yat?r?mlar?n?n en önemli avantaj?, risk yönetimi için önemli olan yerle?ik bir çe?itlendirmeye sahip olmalar?d?r.

Kaynaklar?n?za, finansal hedeflerinize ve ya?am tercihlerine ba?l? olarak do?ru piyasada do?ru zamanda uygulanmas? gereken çe?itli gayrimenkul yat?r?m stratejileri türleri bulunmaktad?r. Tecrübeli bir gayrimenkul dan??man?sizin için en ki?iselle?tirilmi? yat?r?m seçeneklerini sunmak için ayr?nt?l? piyasa analizi yapabilir.